Política de Privacitat

De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei 3/2018 relativa a la protecció de les persones físiques i garanties dels drets digitals pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que el responsable del tractament de dades de caràcter personal d'aquest portal web és:

JAFA, S.L.
Avinguda del Vinyet, 33 08870 BARCELONA
NIF: B08358327 / NIF: (European VAT Number): ESB08358327
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona tom 25147, Foli 98, Full B-84.145 Inscripció 1
Tel: +34938107220 Correu electrònic: info@codanor.com
CODANOR ® és marca registrada de JAFA, S.L.
Darrera actualització: 2018.05.28

JAFA, S.L., està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis d'aquest portal web. Mitjançant la present política de privacitat (o política de protecció de Dades) JAFA, S.L. informa als clients, interessats o usuaris del portal web: http://www.codanor.com, dels usos a què es sotmeten les dades de caràcter personal que es recullen, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

JAFA, S.L. , Es reserva la facultat de modificar aquesta política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals (mail), a través del formulari "contactar" responsabilitat de JAFA, S.L., posats a disposició dels usuaris, responen a les finalitats segons el cas concret; gestionar i atendre les sol·licituds d'informació, dubtes, queixes, o suggeriments respecte dels serveis prestats, per JAFA, S.L. , Així com conèixer l'opinió dels usuaris.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i aquest estigui legitimat per a això.

LEGITIMACIÓ

JAFA, S.L. està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat per un o diversos fins específics, tal com recull l'article 6.1. a) del Reglament 2016/679 DEL Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques.

EXACTITUD DE LES DADES

D'altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els fitxers informàtics i / o en paper de JAFA, S.L. sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir-los actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l'usuari ha d'informar dels canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l'àrea o departament corresponent de JAFA, S.L.

DESTINATARIS

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la / les finalitat / s expressada / s, en els supòsits previstos segons Llei.

DRETS DELS USUARIS

No obstant això, l'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat,
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió,
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
  • Dret a oposar-se al tractament,
  • Dret a la portabilitat de les dades

L'interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu D.N.I, i en la qual s'especificarà quin d'aquests sol·licita sigui satisfet, remesa a l'adreça: JAFA, S.L. , Domicili social a aquests efectes en Avinguda del Vinyet, 33, 08870 Sitges BARCELONA, ESPANYA.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s'informa que JAFA, S.L. adoptarà en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cada un dels tractaments.

OBLIGATORIETAT DE LA INTRODUCCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per accedir al lloc web de JAFA, S.L. http://www.codanor.com no cal aportar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d'informació o realitzar la sol·licitud de productes o serveis concrets sí que pot ser necessari que l'usuari, interessat o client aporti dades en els formularis existents al portal web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser informats la conseqüència és la impossibilitat d'enviar la sol·licitud d'informació.
Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@codanor.com.

JAFA, S.L. , 2019 © Tots els drets reservats